bajki 6233 Bajek w serwisie         Regulamin serwisu nasze-bajki.pl


ART. 1. WSTĘP
1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa warunki korzystania z serwisu internetowego nasze-bajki.pl, a w szczególności uprawnienia i obowiązki Użytkowników nasze-bajki.pl.
2.    Użycie w Regulaminie pojęcie: nasze-bajki.pl oznacza internetowy serwis społecznościowy, umożliwiający jego Użytkownikom: dostęp do zasobów, na które w szczególności składają się bajki dla dzieci pisane przez Użytkowników, publikowanie i promocję bajek Użytkowników, informacji na swój temat, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń.
3.    Użyte w Regulaminie pojęcia: Właściciel, Wydawca lub Administrator serwisu internetowego nasze-bajki.pl  oznaczają podmiot jakim jest ADB Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Pogodnej 7/59, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328086 kapitał zakładowy Spółki: 5000,00 zł, REGON 200268392, NIP 5423123965.

ART. 2. UCZESTNICTWO W SERWISIE

4.    Z serwisu korzystać może Użytkownik jakim jest osoba fizyczna jako Użytkownik niezarejestrowany lub Użytkownik zarejestrowany. Za Użytkownika niezarejestrowanego należy rozumieć osobę fizyczną, która uzyskuje dostęp do wybranych usług oferowanych w ramach serwisu nasze-bajki.pl nie wymagających rejestracji. Za Użytkownika zarejestrowanego należy rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do szerokiego zakresu usług oferowanych w ramach serwisu nasze-bajki.pl.
5.    Użytkownikiem zarejestrowanym serwisu nasze-bajki.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
6.    Pod pojęciem Konta Użytkownika należy rozumieć dostępne dla Użytkownika zarejestrowanego miejsce w serwisie nasze-bajki.pl, wykorzystywane do wprowadza i zarządzania danymi, w tym w szczególności tekstami jakimi są bajki dla dzieci.
7.    Użytkownik niezarejestrowany  może korzystać jedynie z części usług oferowanych przez serwis nasze-bajki.pl.  Aby korzystać z poszerzonego zakresu usług świadczonych w ramach nasze-bajki.pl, konieczne jest założenie konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie loginu (prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta) i hasła w postaci kodu aktywującego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
8.    Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do pamiętania loginu i hasła, w przypadku braku możliwości odtworzenia hasła serwis na żądanie Użytkownika wygeneruje na wskazany podczas rejestracji adres mailowy nowe hasło jedynie w przypadku podania prawidłowej odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa. W innym wypadku dostęp do konta nie będzie możliwy, chyba że Administrator ustali odrębne zasady określone w toku indywidualnej korespondencji.
9.    Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie bajek i informacji przez Użytkownika zarejestrowanego na jego Koncie.
10.    Użytkownik zarejestrowany korzystając z własnego Konta w szczególności może pisać bajki dla dzieci nadając im następującą formę udostępniania: publiczną - udostępniając je innym Użytkownikom; prywatną – udostępniając jedynie Użytkownikom zarejestrowanym zaproszonym przez nas do grona znajomych; nieudostępnioną – niedostępną dla innych Użytkowników.
11.    Użytkownik zarejestrowany zamieszczając na własnym koncie bajki,  jak również inne treści,  bierze na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich, wynikających z ewentualnego naruszenia praw autorskich, a w szczególności za zamieszczanie i publikowanie za pośrednictwem własnego konta bajek innych autorów.
12.    Pod pojęciem Bajka Dnia należy rozumieć wyróżnioną w rankingu bajkę, zgłoszoną przez Użytkownika i poddaną procedurze oceny przez recenzentów.
13.    Ranking bajek tworzony jest na podstawie miary ocen wystawianych przez recenzentów bajkom zgłoszonym przez różnych Użytkowników zarejestrowanych. Zgłoszona do rankingu bajka uczestniczy w rankingu prze określoną liczbę dni, zależną od liczny zgłaszanych bajek. Bajka mająca w danym dniu najwyższą miarę punktową jest wyróżniana poprzez nadanie jej tytułu Bajka Dnia i publikowana następnego dnia na stronie głównej serwisu w module Bajka Dnia. Bajka Dnia jest podpisana pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem autora w zależności od danych wygenerowanych w procesie rejestracji, edycji konta.
14.    Administrator zastrzega sobie możliwość publikowania w wybrane dni bajek specjalnych lub zastępczych spoza rankingu, wówczas bajka wyróżniona w rankingu będzie publikowana w kolejnym dniu.
15.    Recenzenci są zapraszani i nominowani przez Administratora, w szczególności spośród Użytkowników zgłaszających największą liczbę bajek do rankingu. 
16.    Bajki publikowane jako Bajka Dnia są archiwizowane i udostępniane użytkownikom na wydzielonej bazie Bajek Dnia. Zarchiwizowane Bajki Dnia pozostają w tej bazie również w przypadku likwidacji konta autora danej bajki, który ją zgłosił.
17.    Użytkownik zarejestrowany ma prawo edycji posiadanych na własnym koncie bajek i  informacji. W momencie zgłoszenia bajki do rankingu Bajka Dnia traci prawo do jej edycji.
18.    Administrator przed opublikowaniem wyróżnionej bajki jako Bajka Dnia, ma prawo do wprowadzania korekt i zmian mających na celu usunięcie ewentualnych błędów, nieścisłości, struktury układu i przekazu treści.
19.    Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratora i zwrócenie się o usunięcie jego konta.
20.    Wyrażenie zgody na wszystkie warunki regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń o następującej treści: zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia; dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Serwisu; dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; wyrażam zgodę na otrzymanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

ART. 3. ZSADY KORZYSTANIA Z SERWISU
21.    Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Administrator jest również uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
22.    Wszelkie prawa do Serwisu i wszystkich jego elementów są zastrzeżone, chyba że wyraźnie zaznaczono inny stan rzeczy.
23.    Użytkownik może korzystać z utworów i innych elementów zawartych w Serwisie jedynie w ramach przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402). Zabronione jest kopiowanie, modyfikacja i dalsze rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie bez pisemnej zgody Właściciela serwisu.
24.    Użytkownik publikujący w Serwisie nasze-bajki.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Właściciela Serwisu z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści. Ponadto Użytkownik zgadza się na nieodpłatne korzystanie z tych treści przez Administratora w obrębie Serwisu i poza nim.
25.    Właściciel  serwisu internetowego nasze-bajki.pl  ma prawo dystrybuować i wykorzystywać teksty bajek mających formę publicznych, a w szczególności Bajek Dnia, oraz innych materiałów i wpisów publicznych umieszczonych przez Użytkownika na nasze-bajki.pl w dowolny sposób. W szczególności może publikować w formie elektronicznej i papierowej archiwizowane Bajki Dnia.
26.    Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczenie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminacje (rasową, kulturową, etniczną, religijna lub filozoficzną, itp.) naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.
27.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu nasze-bajki.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług w poszerzonym zakresie, dostępnych dla Użytkowników zarejestrowanych,  jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Usługi wówczas świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
28.    Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
29.    Administrator rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem zarejestrowanym poprzez skasowanie Konta Użytkownika. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje wówczas po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 4 dni.
30.    Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla nasze-bajki.pl.
31.    Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania nasze-bajki.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do nasze-bajki.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.
32.    Nasze-bajki.pl ma charakter otwarty a podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na Koncie Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Serwis nasze-bajki.pl jest serwisem kompatybilnym z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
33.    Właściciel serwisu  dokłada wszelkich starań, by dane i informacje publikowane w serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność publikowanych materiałów. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w serwisie w dowolnej chwili, bez obowiązku informowania o tym użytkowników.
34.    Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użytkowania i wykorzystania informacji publikowanych w Serwisie. Odpowiedzialność ta spoczywa na Użytkowniku.
35.    Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach podmiotów połączonych z Serwisem linkami, dokładamy jednak wszelkich starań, by były to treści najwyższej jakości i tworzone z poszanowaniem zasad.
36.    Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z użytkowania produktów i usług reklamowanych w Serwisie.
37.    Niektóre czynności wykonywane na stronie wymagają rejestracji, co wiąże się z podaniem danych Użytkowników, ich przechowywanie i udostępnianie podlega zasadom określonym w „Polityce prywatności" serwisu.

ART. 4.  DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
38.    Serwis nasze-bajki.pl zachowuje prawo do prywatności swoich Użytkowników, którzy dobrowolnie korzystają z dostępnych usług. Administrując dane podane przez Użytkowników dbamy o ich bezpieczeństwo, są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
39.    Każdy Użytkownik dobrowolnie podejmuje decyzje o rejestracji Konta w serwisie.
40.    Każdy Użytkownik sam decyduje, jakie dane podaje w momencie rejestracji, mogą to być dane rzeczywiste zawierające imię i nazwisko lub dane fikcyjne w formie pseudonimu. Dane wymagane do rejestracji konta nie zwierają danych wrażliwych, adresowych. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do umożliwienia zalogowania się do serwisu nasze-bajki.pl
41.    Użytkownik posiada prawo wglądu do własnych danych, może je zmienić lub zgłosić do administratora wolę ich usunięcia.
42.    Nazwy użytkowników posiadających własne konta są uwidocznione dla innych użytkowników serwisu nasze-bajki.pl.
43.    Użytkownik dokonujący zapisu treści bajek na swoim koncie sam decyduje o ich poziomie widoczności dla innych użytkowników. Nadając formę: „publiczna” udostępnia zapis dla użytkowników serwisu; „prywatna” udostępnia tylko dla zalogowanych użytkowników na ich prośbę; „robocze” pozostają niewidoczne dla innych użytkowników.
44.    Serwis nasze-bajki.pl może gromadzić dane adresowe w związku z kontaktem wymaganym przy dostarczaniu materiałów, związanych np. z nagrodami za udział w konkurach.
45.    Serwis nasze-bajki.pl nie sprzedaje, ani nie udostępnia danych osobowych i adresowych Użytkowników innym podmiotom trzecim.
46.    Serwis nasze-bajki.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania do osób, które dobrowolnie założyły konto podając własne dane niezapowiedzianych wiadomości związane bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu oraz listy komercyjne, których dystrybucję opłacił klient Administratora. Klient w takim wypadku nie ma wglądu w żadne dane dotyczące użytkowników portalu. Administrator dołoży starań by przesyłane informacje dopasowane były do potrzeb użytkowników i były wysyłane sporadycznie.
47.    Serwis nasze-bajki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionej Polityki Prywatności, bez powiadomienia o tym Użytkowników. Użytkowników obowiązuje Polityka Prywatności zamieszczona w danej chwili w serwisie nasze-bajki.pl.

ART. 5. ZABLOKOWANIE KONTA
48.    Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
49.    Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
50.    Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
51.    Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
52.    W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
53.    W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.

ART. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
54.    Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
55.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

ART. 7. REKLAMACJE
56.    Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
57.    Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
58.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

ART. 8. PRZEPISY KOŃCOWE
59.    Regulamin jest dostępny pod adresem www.nasze-bajki.pl
60.    Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
61.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
62.    W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
63.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 01 stycznia 2010r.
 

 


    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. „Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”